Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument: Risico’s afdekken


Tichelaar Verzekeringen
Van der Helststraat 19
1816 CS Alkmaar
info@tichelaar-verzekeringen.nl

In dit document staat watA�ik voor uA�kan doen. En hoeveel dat kost. Andere financiA�le dienstverleners hebben ook zo’nA�document. Zo kunt uA�mij vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijfA�ik watA�ik normaal gesproken doe en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiA�le
dienstverlener.

U wilt een verzekering
Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit document lezen watA�ik voor uA�kan doen. En hoeveelA�mijn dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico’s en moet u over een aantal dingen nadenken.

Bijvoorbeeld over:
a�? Heeft u de verzekering nodig?
a�? Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering?
a�? In welke situaties keert de verzekering uit?
a�? In welke situaties keert de verzekering niet uit?

In dit document kunt u lezen ofA�ik u bij het beantwoorden van deze vragen kan helpen, hoeA�ik dat doe en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kanA�ik voor u doen?
Ik ben een financiA�le dienstverlener en hieronder staat wat ik voor uA�kan doen. Wat financiA�le dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiA�le dienstverlener doet ze alle vijf. IkA�doe de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doeA�ik niet.
Ik kanA�u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders.A�Ik kanA�ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

1. Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?

2. Advies
Welke financiA�le oplossing past bij u en uw situatie?

3. Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiA�le oplossing die bij u past?

4. Contract
Heeft u gekozen? Dan kunnenA�ik ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

5. Onderhoud
U heeft het contract. Daarna houdA�ik in de gaten of het goed gaat.

Gemiddelde kosten

A�AdviesA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Gericht op afsluitenA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� Combinatie
a�� 750A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� a�� 500A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� a�� 1250


Toelichting: Wat kan ikA�voor u doen?

1. Onderzoek: hoe is uw persoonlijke situatie?

Ik begin met uw persoonlijke situatie. Want pas alsA�ik uw persoonlijke situatie goed ken, kan ikA�u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:
a�? Wat weet u al over mogelijke financiA�le oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
a�? Wat wilt u en wat kunt u betalen?
a�? Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

2. Advies
Welke financiA�le oplossing past bij u en uw situatie?

NadatA�ik uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld heb van u als klant, analyseer ikA�dit klantbeeld. U krijgt een financiA�le oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

3. Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiA�le oplossing die bij u past?

*Dit biedtA�Tichelaar Verzekeringen
**Dit biedtA�Tichelaar VerzekeringenA�niet

NadatA�ik heb bekeken welke financiA�le oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, gaA�ik op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijk ikA�een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. Ik bekijk welke verzekeringen passen bij u en uw situatie.A�Ik werk bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.


* Geen vergelijking van productenA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�
** Vergelijking van beperktA�aantal producten
* Vergelijking van groot aantal producten

IkA�adviseer alleen verzekeringen van andere aanbieders.

Toelichting: Wat kan ik voor u doen?
4. Contract: Heeft u gekozen? Dan kan ik ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Nadat ik u advies heb gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kanA�ik ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

5. Onderhoud:A� U heeft een contract. Daarna houdA�ik in de gaten of het goed gaat.
Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiA�le dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Ik kan, naast de wettelijke verplichtingen dieA�ik al heb, deA�onderstaande activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.
a�? Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiA�le) situatie en wensen.
a�? Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie
passen.
a�? Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.

A�De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.

Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening:
A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�AOV zelfstandigenA�A�A� UitvaartA�A�A�A� betalingsbeschermer

AdvieskostenA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� a�� 895A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�a�� 150A�A�A�A�A�A�A� A�A�A� a�� 150
Kosten gericht opA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� a�� 400A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�a�� 125A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�a�� 125
afsluiten product
BeideA�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A� A�A�A�A� a�� 1295A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�a�� 275A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�A�a�� 275

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

Het aantal benodigde uren of het vaste tarief voor het klantadvies en klantbemiddeling is afhankelijk van de complexiteit van de klant en hetA� gevraagde advies. Mede door dergelijke verschillen is de genoemde prijs een indicatie.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.