Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument: Risico’s afdekken


Tichelaar Verzekeringen
Van der Helststraat 19
1816 CS Alkmaar
info@tichelaar-verzekeringen.nl

In dit document staat wat ik voor u kan doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook z o’n document. Zo kunt u mij vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Let op! In dit document beschrijf ik wat ik normaal gesproken doe en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze informatie is dus niet specifiek afgestemd op uw persoonlijke situatie. Maak daarom altijd goede afspraken met uw financiële dienstverlener.

U wilt een verzekering
Wilt u een verzekering? Bijvoorbeeld voor als u of uw partner overlijdt? Of voor als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt? Dan kunt u in dit document lezen wat ik voor u kan doen. En hoeveel mijn dienstverlening kost. In deze situaties heeft u een vraag over het afdekken van risico’s en moet u over een aantal dingen nadenken.

Bijvoorbeeld over:
Heeft u de verzekering nodig?
Hoeveel premie betaalt u voor de verzekering?
In welke situaties keert de verzekering uit?
In welke situaties keert de verzekering niet uit?

In dit document kunt u lezen of ik u bij het beantwoorden van deze vragen kan helpen, hoe ik dat doe en welke kosten daar ongeveer tegenover staan.

Samenvatting: wat kan ik voor u doen?
Ik ben een financiële dienstverlener en hieronder staat wat ik voor u kan doen. Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen kan verdeeld worden in vijf verschillende soorten activiteiten. Niet iedere financiële dienstverlener doet ze alle vijf. Ik doe de donkergekleurde activiteiten. De lichtgekleurde doe ik niet.
Ik kan u adviseren over verzekeringen van andere aanbieders. Ik kan ervoor zorgen dat u het contract krijgt.

1. Onderzoek
Hoe is uw persoonlijke situatie?

2. Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

3. Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

4. Contract
Heeft u gekozen? Dan kan ik ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

5. Onderhoud
U heeft het contract. Daarna houd ik in de gaten of het goed gaat.

Gemiddelde kosten

Advies

Gericht op afsluiten Combinatie
750

500

1250


Toelichting: Wat kan ik voor u doen?

1. Onderzoek: hoe is uw persoonlijke situatie?

Ik begin met uw persoonlijke situatie. Want pas als ik uw persoonlijke situatie goed ken, kan ik u een goed financieel advies geven. Samen met u beantwoorden we bijvoorbeeld de volgende vragen:
Wat weet u al over mogelijke financiële oplossingen? En heeft u hier ervaring mee?
Wat wilt u en wat kunt u betalen?
Hoeveel zekerheid wilt u? En hoeveel risico kunt u en wilt u nemen?

2. Advies
Welke financiële oplossing past bij u en uw situatie?

Nadat ik uw persoonlijke situatie en wensen in beeld hebben gebracht en een beeld heb van u als klant, analyseer ik dit klantbeeld. U krijgt een financiële oplossing die aansluit bij uw situatie en wensen.

3. Zoeken
Welke aanbieder heeft de financiële oplossing die bij u past?

*Dit biedt Tichelaar Verzekeringen
**Dit biedt Tichelaar Verzekeringen niet

Nadat ik heb bekeken welke financiële oplossing het beste aansluit bij uw situatie en wensen, ga ik op zoek naar een passend product. Om een geschikt aanbod te vinden, vergelijk ik een beperkt aantal verzekeringen met elkaar. Ik bekijk welke verzekeringen passen bij u en uw situatie. Ik werk bij voorkeur met een aantal aanbieders samen.


* Geen vergelijking van producten

** Vergelijking van beperkt aantal producten
* Vergelijking van groot aantal producten

Ik adviseer alleen verzekeringen van andere aanbieders.

Toelichting: Wat kan ik voor u doen?
4. Contract: Heeft u gekozen? Dan kan ik ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

Nadat ik u advies heb gegeven, neemt u een beslissing. Als u dat wilt kan ik ervoor zorgen dat u de contracten krijgt.

5. Onderhoud: U heeft een contract. Daarna houd ik in de gaten of het goed gaat.
Het contract loopt vaak lang door. Nadat u het contract heeft getekend, kan uw persoonlijke situatie veranderen. Mogelijk past het product in de toekomst niet meer bij uw persoonlijke situatie. Het is belangrijk dat u weet dat u tijdens de looptijd van het contract recht hebt op informatie over onder andere belangrijke wijzigingen in het product.

Let op!
Wat financiële dienstverleners voor u kunnen doen nadat u het contract heeft, kan heel erg verschillen. Spreek daarom goed af wat hij doet en wat hij niet doet. En hoeveel dat kost.

Ik kan, naast de wettelijke verplichtingen die ik al heb, de onderstaande activiteiten verrichten voor het onderhoud van uw contract.
Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen.
Regelmatig vergelijken of er nieuwe of vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen.
Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat.

De kosten worden apart in rekening gebracht via een abonnement, vast tarief of een uurtarief.

Kosten: Hoeveel betaalt u?
Kosten voor de dienstverlening:
AOV

zelfstandigen

Uitvaart

betalingsbeschermer

Advieskosten 895

150

150
Kosten gericht op 400

125

125

afsluiten product
Beide 1295

275

275

De kosten worden apart in rekening gebracht via een vast tarief of een uurtarief.

Het aantal benodigde uren of het vaste tarief voor het klantadvies en klantbemiddeling is afhankelijk van de complexiteit van de klant en het gevraagde advies. Mede door dergelijke verschillen is de genoemde prijs een indicatie.

Afhankelijk van de diensten die u kiest kunnen de kosten die in rekening gebracht worden verschillen. Dit document kunt u gebruiken bij het maken van concrete afspraken over de dienstverlening.