Dienstenwijzer

Inleiding
Op de activiteiten vanA�mijn onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) van toepassing. EA�n van de eisen die uit deze wet volgt is datA�ik u tijdig informeer over wieA�ik ben en hoe ik werk. In deze dienstenwijzer geef ik daarom de belangrijkste informatie overA�mijn onderneming. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover altijd contact metA�mij opnemen.

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan vanA�mijn onderneming:

TichelaarA�Verzekeringen
Van der Helststraat 19
1816 CSA� Alkmaar
Tel: +31 (6) 16 46 13 49
e-mail: info@tichelaar-verzekeringen.nl
internet : www.tichelaar-verzekeringen.nl
Inschrijving WFT register nr. 12041343
Inschrijving Kamer van Koophandel Alkmaar nr. 55963978

WieA�isA�Tichelaar Verzekeringen
TichelaarA�Verzekeringen is adviseur op het gebied van verzekeringen en andere financiA�le diensten.A�Mijn taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risicoa��s waar u mee te maken heeft. Vervolgens ga ik met u na welke risicoa��s verzekerd moeten worden. Hierbij geef ikA�adviezen welke producten naarA�mijn oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

Naast deze advisering begeleid ikA�ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waar de verzekeringen zijn ondergebracht.

MijnA�kantoor is opgericht in 2012, teltA�1 medewerker en is actief in Nederland.

WatA�kan ik voorA� u doen:
Ik adviseer u bij het vinden en afsluiten van door u gewenste verzekeringen en financiA�le producten;
Ik controleer bij een verzekering de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;
Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven over de door u viaA�mijn bemiddeling afgesloten financiA�le producten;
Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

Welke verzekeraars betrekken wij in ons advies
Nederland telt meer dan 400 financiA�le instellingen. Op basis van mijn vakkennis hebA�ik hieruit een selectie gemaakt. Bij deze maatschappijen kijk ikA�welk product goed past bij uw specifieke wensen.

Adviesvrijheid
Voor u is het belangrijk te weten datA�ik met geen enkele financiA�le instelling contractuele verplichtingen heb om specifiek de producten van die instelling in ons advies te betrekken.
Selectie van aanbieders
Periodiek maakA�ik een selectie van de financiA�le producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werkA�ik met een aantal voorkeursmaatschappijen.A�Ik bepaal zelf wie dat zijn.A�Ik benA�dus volledig vrij inA�mijn advisering.

Hoe word ikA�beloond?
Hierover maakA�ik van te voren met u een afspraak. Er zijn drie mogelijkheden:
1. Sommige vanA�mijn diensten bereken ik u op basis van uurtarieven dieA�ik vooraf met u heb overlegd. VoordatA�ik aan een opdracht begin, maak ik een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn.

  • Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stel ik u op de hoogte van de financiA�le consequenties die dit heeft.
  • IkA�vraag bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten.
  • IkA�specificeer onze notaa��s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.
  • Eventueel verschuldigde BTW / Assurantiebelasting komt bovenop het doorA�mij in rekening gebrachte tarief.

2.A�Ik spreek een tarief inclusief BTW / Assurantiebelasting per opdracht met u af.
3.A�Ik ontvang van de financiA�le instelling waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeerA�ik u hierover vooraf.
4.A�Ik spreek een combinatie van bovenstaande mogelijkheden af.

Wat verwacht ik van u?
In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden;
Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft; en
Dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt uA�mij dan even.A�Ik ga er dan achterheen en zal zonodig laten corrigeren.

Bereikbaarheid
Ik wil goed bereikbaar zijn voorA�mijn relaties. U kunt op de volgende wijze contact metA�mij opnemen:

TichelaarA�Verzekeringen
Van der Helststraat 19
1816 CSA� ALKMAAR
Telefoon: +31A�(6) 16A�46 13 49
e-mail: info@tichelaar-verzekeringen.nl

Ik ben op werkdagen geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur .
Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons buiten kantoortijden bereiken via telefoonnummer: +31 (6) 16 46 13 49.
Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post of e-mail: info@tichelaar-verzekeringen.nl

MijnA�kwaliteit
Ik sta onder toezicht van de Autoriteit FinanciA�le Markten (AFM). De AFM heeftA�mijn kantoor een vergunning gegeven op de volgende gebieden:

a. Schadeverzekeringen
b. Levensverzekeringen
c. Spaarrekeningen

MijnA�kantoor is ingeschreven in het Wft-register onder nummer: 12041343. Registratie is een wettelijke verplichting. Het Wft-register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl).

BeA�indiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie metA�mijn kantoor te beA�indigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. OokA�ik kan het initiatief nemen om de relatie met u te beA�indigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Algemene Voorwaarden
Op alA�mijn werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn op 25 september 2012 gedeponeerd bij de K.v.K. te Alkmaar.

Klachten?
Als u een klacht heeft over een afhandeling ofA�mijn werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze vanA�mijn dienstverlening, verzoek ik uA�mij daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht neem ikA�snel contact met u op.

Alle klachten worden doorA�mijA�behandeld.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachteninstituut FinanciA�le Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel. 0900 a�� 3552248.
De site van het Kifid: www.kifid.nl
Mijn aansluitnummer bij het Kifid is 300.015152

U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden. OpA�mijn dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.