Dienstenwijzer

Inleiding
Op de activiteiten van mijn onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) van toepassing. Één van de eisen die uit deze wet volgt is dat ik u tijdig informeer over wie ik ben en hoe ik werk. In deze dienstenwijzer geef ik daarom de belangrijkste informatie over mijn onderneming. Wilt u over bepaalde onderwerpen meer weten dan kunt u hierover altijd contact met mij opnemen.

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van mijn onderneming:

Tichelaar Verzekeringen
Van der Helststraat 19
1816 CS Alkmaar
Tel: +31 (6) 16 46 13 49
e-mail: info@tichelaar-verzekeringen.nl
internet : www.tichelaar-verzekeringen.nl
Inschrijving WFT register nr. 12041343
Inschrijving Kamer van Koophandel Alkmaar nr. 55963978

Wie is Tichelaar Verzekeringen
Tichelaar Verzekeringen is adviseur op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten. Mijn taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken heeft. Vervolgens ga ik met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geef ik adviezen welke producten naar mijn oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en persoonlijke omstandigheden.

Naast deze advisering begeleid ik ook de contacten tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waar de verzekeringen zijn ondergebracht.

Mijn kantoor is opgericht in 2012, telt 1 medewerker en is actief in Nederland.

Wat kan ik voor u doen:
Ik adviseer u bij het vinden en afsluiten van door u gewenste verzekeringen en financiële producten;
Ik controleer bij een verzekering de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;
Tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven over de door u via mijn bemiddeling afgesloten financiële producten;
Mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

Welke verzekeraars betrekken wij in ons advies
Nederland telt meer dan 400 financiële instellingen. Op basis van mijn vakkennis heb ik hieruit een selectie gemaakt. Bij deze maatschappijen kijk ik welk product goed past bij uw specifieke wensen.

Adviesvrijheid
Voor u is het belangrijk te weten dat ik met geen enkele financiële instelling contractuele verplichtingen heb om specifiek de producten van die instelling in ons advies te betrekken.
Selectie van aanbieders
Periodiek maak ik een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werk ik met een aantal voorkeursmaatschappijen. Ik bepaal zelf wie dat zijn. Ik ben dus volledig vrij in mijn advisering.

Hoe word ik beloond?
Hierover maak ik van te voren met u een afspraak. Er zijn drie mogelijkheden:
1. Sommige van mijn diensten bereken ik u op basis van uurtarieven die ik vooraf met u heb overlegd. Voordat ik aan een opdracht begin, maak ik een inschatting van zowel de inhoud van de dienstverlening, als de kosten die hiermee gemoeid zijn.

  • Op het moment dat meerwerk ontstaat ten opzichte van de aangenomen opdracht, stel ik u op de hoogte van de financiële consequenties die dit heeft.
  • Ik vraag bij sommige opdrachten een voorschot op de nog te maken kosten.
  • Ik specificeer onze nota’s naar opdracht en het aantal uren dat daarmee gemoeid is.
  • Eventueel verschuldigde BTW / Assurantiebelasting komt bovenop het door mij in rekening gebrachte tarief.

2. Ik spreek een tarief inclusief BTW / Assurantiebelasting per opdracht met u af.
3. Ik ontvang van de financiële instelling waar uw contract gesloten is een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Indien er extra diensten aan u worden geleverd waarvoor u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeer ik u hierover vooraf.
4. Ik spreek een combinatie van bovenstaande mogelijkheden af.

Wat verwacht ik van u?
In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden;
Dat u wijzigingen m.b.t. verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft; en
Dat u de ontvangen stukken controleert. Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u mij dan even. Ik ga er dan achterheen en zal zonodig laten corrigeren.

Bereikbaarheid
Ik wil goed bereikbaar zijn voor mijn relaties. U kunt op de volgende wijze contact met mij opnemen:

Tichelaar Verzekeringen
Van der Helststraat 19
1816 CS ALKMAAR
Telefoon: +31(6) 1646 13 49
e-mail: info@tichelaar-verzekeringen.nl

Ik ben op werkdagen geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Bij spoed, zoals ongeval, overlijden, of ingrijpende schade kunt u ons buiten kantoortijden bereiken via telefoonnummer: +31 (6) 16 46 13 49.
Indien u ons telefonisch een opdracht geeft (bijvoorbeeld een wijziging in uw situatie), bevestig deze dan ook per post of e-mail: info@tichelaar-verzekeringen.nl

Mijn kwaliteit
Ik sta onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft mijn kantoor een vergunning gegeven op de volgende gebieden:

a. Schadeverzekeringen
b. Levensverzekeringen
c. Spaarrekeningen

Mijn kantoor is ingeschreven in het Wft-register onder nummer: 12041343. Registratie is een wettelijke verplichting. Het Wft-register is te raadplegen op de website van de AFM (www.afm.nl).

Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met mijn kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook ik kan het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Algemene Voorwaarden
Op al mijn werkzaamheden zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zijn op 25 september 2012 gedeponeerd bij de K.v.K. te Alkmaar.

Klachten?
Als u een klacht heeft over een afhandeling of mijn werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van mijn dienstverlening, verzoek ik u mij daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht neem ik snel contact met u op.

Alle klachten worden door mij behandeld.

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel. 0900 3552248.
De site van het Kifid: www.kifid.nl
Mijn aansluitnummer bij het Kifid is 300.015152

U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden. Op mijn dienstverlening is het Nederlands recht van toepassing.