De wet op het Financieel Toezicht

Het hoe en waarom van de Wet op het Financieel Toezicht
Op 1 januari 2006 is de Wet FinanciA�le Dienstverlening (Wfd) van kracht geworden. Sinds 1 januari 2007 is de WFD opgevolgd door de Wet op het Financieel Toezicht (Wft). De Wft bevat regels voor het aanbieden van, het bemiddelen in en het adviseren over financiA�le producten aan consumenten en, in het geval van verzekeringen, ook aan bedrijven.

De Wft legt onder andere vast aan welke kwaliteitskenmerken de financiA�le dienstverlening moet voldoen. Bijvoorbeeld voor wat betreft informatieverstrekking, zoals niet-misleidende reclame, en zorgvuldige advisering. Ten tweede legt de Wft vast aan welke kwaliteitskenmerken een financiA�le dienstverlener zelf moet voldoen. Een financiA�le dienstverlener moet o.a. deskundig en betrouwbaar zijn. De Wft geldt voor alle financiA�le dienstverleners: aanbieders, bemiddelaars en specifieke adviseurs, en voor alle financiA�le producten: betaal- en spaarrekeningen, elektronisch geld, hypotheken, consumptief krediet, effecten, beleggingsobjecten, verzekeringen en combinaties van deze producten, zoals bijvoorbeeld een beleggingshypotheek. De Autoriteit FinanciA�le Markten houdt toezicht op de naleving van de Wft.

Het doel van de wet
Het doel van de wet is het vastleggen van de verantwoordelijkheden van financiA�le dienstverleners ter bescherming van de consument. Deze bescherming is nodig vanwege de risicoa��s die vaak verbonden zijn aan de aanschaf van financiA�le producten. De consument heeft over het algemeen minder verstand van deze materie dan de financiA�le dienstverlener. Daarom is een goede informatieplicht noodzakelijk. Voorts is het belangrijk dat een financiA�le dienstverlener, als hij een consument adviseert, dat zorgvuldig doet en daarbij voldoende rekening houdt met de belangen van de consument.

Op de financiA�le markten is het vertrouwen van de consument erg belangrijk. Bij een slechte reputatie van A�A�n financiA�le dienstverlener lopen alle financiA�le dienstverleners schade op. Als het vertrouwen van de consument in de financiA�le markten vermindert, heeft dat een negatief effect op de hele economie. Ook om het vertrouwen van consumenten in de financiA�le markten te vergroten is een zorgvuldige behandeling van de consument van belang. De Wft pakt deze verschillende aspecten aan.

Toepassing van de wet door Tichelaar Assurantie Management
Als uw adviseur voldoen wij natuurlijk aan alle eisen die de overheid aan ons stelt. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij u, nu en in de toekomst, op de u vertrouwde wijze zullen blijven adviseren. Voor meer informatie over de wet kunt u kijken op de site van het Ministerie van FinanciA�n doorA�hier te klikkenA�of op de site van de Autoriteit FinanciA�le Markten viaA�www.afm.nl.